Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Krzynowłoga Mała
v 3.25
GMINA KRZYNOWŁOGA MAŁA
O Gminie 
Statut Gminy 
Urząd Gminy 
Kierownictwo 
Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy 
Regulamin organizacyjny 
Przetargi 
Komunikaty i ogłoszenia 
Nabór pracowników 
Informacja publiczna 
Poradnik interesanta 
   USC 1-6 
   USC 7-13 
   USC 14-18 
   USC 19-24 
   Ref. Finansów i Budżetu 
   Podatki 
   Gospodarka gruntami 
   Gosp. kom i ochrona środ. 
   Ref. ds. woj. oc i melioracji 
Wójt Gminy 
Zarządzenia Wójta 
Rada Gminy 
Skład Rady Gminy 
Regulamin Rady Gminy 
Plan pracy Rady Gminy 
Komisje 
Sesje Rady Gminy 
Uchwały Rady Gminy 
Finanse Gminy 
Budżet Gminy  
Informacje o środowisku  
Jednostki organizacyjne 
Placówki oświatowe 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Jednostki pomocnicze 
Sołectwa 
Oświadczenia  majątkowe 
Oświadczenia pracowników UG 
Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych 
Oświadczenia Radnych 
Wybory 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
usc 14-18: 158
strona główna: 25446
    strona główna / poradnik interesanta / usc 14-18 
   USC 14-18
 
  
Jednostka odpowiedzialna
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
mgr. Irena Łączyńska,
pok. nr 2 (parter), tel. Bezpośredni 751-27-69
Karty Usług
Powrót: do góry do wykazu usług

Karta Usług nr 14
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)

Kogo dotyczy

Osób stanu wolnego (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwiedziona, rozwiedziony), które zamierzają zawrzeć związek małżeński w formie wyznaniowej i przynajmniej jedna z nich mieszka na terenie gminy Krzynowłoga Mała.

Wymagane dokumenty

 • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (oryginalny druk wypełniany jest na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego).
 • Załączniki:
  • Odpisy skrócone aktów urodzenia przyszłych małżonków (oryginał).
  • Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (oryginał):
   • wdowiec / wdowa:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa lub
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka albo
  • odpis skrócony aktu zgonu żony/męża i odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty).
 • W przypadku, gdy jedną osobą jest cudzoziemiec dołącza się dodatkowo następujące załączniki:
  • Odpis aktu urodzenia cudzoziemca sporządzony za granicą (oryginał).
  • Tłumaczenie odpisu aktu urodzenia dokonane przez tłumacza przysięgłego (oryginał).
  • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawne (oryginał).
 • Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (paszport; karta stałego pobytu – dotyczy cudzoziemców zamieszkałych w Polsce na stałe; ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych – dotyczy pobytu czasowego cudzoziemców).

Miejsce złożenie dokumentów

Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – w godzinach pracy Urzędu.

Opłaty

 • Sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00zł
 • Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30; lub na konto Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 82892400070010111420000008).

  Termin i sposób załatwienia sprawy

  Na podstawie przedłożonych dokumentów, Kierownik USC wydaje na miejscu przy zgłoszeniu 3 egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, które należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub. Duchowny w ciągu 5 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego doręcza wypełnione zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego do USC. Kierownik USC w przeciągu 2 dni po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia sporządza akt małżeństwa.

  Tryb odwoławczy

  W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa wyznaniowego z powodu niedostarczenia w terminie zaświadczenia przez duchownego, USC powiadamia o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane mogą wystąpić, za pośrednictwem Kierownika USC w Krzynowłodze Małej do Sądu Rejonowego w Przasnyszu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę.

  Jednostka odpowiedzialna

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr. Irena Łączyńska, pok. nr 2 (parter), tel. Bezpośredni 751-27-69.

  Uwagi

  • Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
  • Po zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie występują z wnioskiem do USC o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa (Patrz karta usług „Wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego”).

  Podstawa prawna

  • Art. 12 ust 2, 2a, 3, art. 53-57, art. 61a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  • Art. 1 § 2 i 3, art. 3, art.41, art. 5-6, art.8, art. 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  • Część I, kol. 2, ust. 1, część I, kol. 2, ust. 2 oraz część II, kol. 2, ust. 1 załącznika do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 Nr 253, poz. 2536 z późn. zm.).
  • Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318)


  Powrót: do góry do wykazu usług

  Karta Usług nr 15
  Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

  Kogo dotyczy

  Osób stanu wolnego (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwiedziona, rozwiedziony), które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krzynowłodze Małej i przynajmniej jedna z nich mieszka na terenie gminy Krzynowłoga Mała.

  Wymagane dokumenty

  • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (oryginalny druk wypełniany jest na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego).
  • Załączniki:
   • Odpisy skrócone aktów urodzenia przyszłych małżonków (oryginał).Ponadto:
   • Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (oryginał):
    • wdowiec / wdowa:
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa lub
   • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka albo
   • odpis skrócony aktu zgonu żony/męża i odpis skrócony aktu małżeństwa,
    • rozwiedziony / rozwiedziona:
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód albo
   • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.
    • osoba, której małżeństwo zostało unieważnione:
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub
   • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa
  • Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (dowody osobiste).
  • W przypadku, gdy jedną osobą jest cudzoziemiec dołącza się dodatkowo następujące załączniki:
   • Odpis aktu urodzenia cudzoziemca sporządzony za granicą (oryginał).
   • Tłumaczenie odpisu aktu urodzenia dokonane przez tłumacza przysięgłego (oryginał).
   • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawne (oryginał).
  • Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (paszport; karta stałego pobytu – dotyczy cudzoziemców zamieszkałych w Polsce na stałe; ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych – dotyczy pobytu czasowego cudzoziemców).

  Miejsce złożenie dokumentów

  Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – w godzinach pracy Urzędu.

  Opłaty

 • Sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00zł
 • Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30; lub na konto Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 82892400070010111420000008).

  Termin i sposób załatwienia sprawy

  Po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów następuje zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krzynowłodze Małej. W wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Każda z osób zawierających małżeństwo składa w obecności dwóch pełnoletnich świadków oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński podpisując akt małżeństwa.

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje.

  Jednostka odpowiedzialna

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr. Irena Łączyńska, pok. nr 2 (parter), tel. Bezpośredni 751-27-69.

  Uwagi

  • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC.
  • Osoby, których akta stanu cywilnego były sporządzone w USC w Krzynowłodze Małej nie załączają odpisów skróconych aktów stanu cywilnego
  • Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu.

  Podstawa prawna

  • Art. 12 ust 1, art. 53-57, art. 61 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  • Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  • Część I, kol. 2, ust. 1, część I, kol. 2, ust. 2 oraz część II, kol. 2, ust. 1 załącznika do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 Nr 253, poz. 2536 z późn. zm.).
  • Część I, kol. 2, ust. 1 i ust. 2 oraz część II, kol. 2, ust. 1 załącznika do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 Nr 253, poz. 2536 z późn. zm.).


  Powrót: do góry do wykazu usług

  Karta Usług nr 16
  Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

  Kogo dotyczy

  Osób stanu wolnego (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwiedziona, rozwiedziony), które chcą zawrzeć związek małżeński w formie świeckiej przed upływem miesięcznego terminu ponieważ przemawiają za tym ważne względy (ciąża, wyjazd na dłuższy okres za granicę, poważna choroba jednej z osób zawierających małżeństwo lub najbliższego członka rodziny).

  Wymagane dokumenty

  • Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego umotywowany ważnymi względami.
  • Załączniki uzasadniające zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu (np. zaświadczenie od lekarza o ciąży, chorobie i inne) – oryginał.
  • Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty).

  Miejsce złożenie dokumentów

  Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – w godzinach pracy Urzędu.

  Opłaty

 • Za wydanie zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu do złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 39,00 zł.
 • Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30; lub na konto Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 82892400070010111420000008).

  Termin i sposób załatwienia sprawy

  W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów zaświadczenie wydawane jest na miejscu przy zgłoszeniu. Składanie wniosku o wydanie zaświadczenia i jego odbiór dokonuje się osobiście.

  Tryb odwoławczy

  W przypadku odmowy wydania zezwolenia zostaje wydana decyzja administracyjna, od której Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC w Krzynowłodze Małej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  Opłata skarbowa za odwołanie, płatna w znaczkach skarbowych, które można nabyć w kasie Urzędu, wynosi 5,00 zł. Za każdy załącznik opłata skarbowa wynosi 0,50 zł. Znaczki należy nakleić na odwołaniu.

  Jednostka odpowiedzialna

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr. Irena Łączyńska, pok. nr 2 (parter), tel. Bezpośredni 751-27-69.

  Uwagi

  Osoby, których akty stanu cywilnego były sporządzone w USC w Krzynowłodze Małej nie załączają odpisów aktów stanu cywilnego.

  Podstawa prawna

  • Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  • Część I, kol. 2, ust. 1 i 2, część I, kol. 2, ust. 2 oraz część IV, kol. 2, ust. 1, pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 Nr 253, poz. 2536 z późn. zm.).


  Powrót: do góry do wykazu usług

  Karta Usług nr 17
  Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  Kogo dotyczy

  Obywatela polskiego stanu wolnego (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwiedziona, rozwiedziony), zamieszkałego na terenie gminy Krzynowłoga Mała, który ma zamiar zawrzeć związek małżeński za granicą.

  Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (oryginalny druk wypełniany jest na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego).
  • Załączniki:
   • wdowiec / wdowa:
    • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa lub
    • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka albo
    • odpis skrócony aktu zgonu żony/męża i odpis skrócony aktu małżeństwa,
   • rozwiedziony / rozwiedziona:
    • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód albo
    • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.
   • osoba, której małżeństwo zostało unieważnione:
    • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub
    • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa
  • Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty).

  Miejsce złożenie dokumentów

  Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – w godzinach pracy Urzędu.

  Opłaty

 • Za wydanie zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą – 38,00 zł.
 • Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;lub na rachunek Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 82 8924 0007 0010 1114 2000 0008).

  Termin i sposób załatwienia sprawy

  Tryb ustawowy przewiduje 7 dni na wydanie zaświadczenia. Natomiast w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów zaświadczenie wydawane jest na miejscu przy zgłoszeniu. Składanie wniosku o wydanie zaświadczenia i jego odbiór dokonuje się osobiście.

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje.

  Jednostka odpowiedzialna

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr. Irena Łączyńska, pok. nr 2 (parter), tel. Bezpośredni 751-27-69.

  Uwagi

  • Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
  • Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.
  • Osoby, których akty stanu cywilnego były sporządzone w USC w Krzynowłodze Małej nie załączają odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

  Podstawa prawna

  • Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  • Art. 41 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  • Część I, kol. 2, ust. 1 i 2 oraz część III, kol. 2, ust. 1, pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 Nr 253, poz. 2536 z późn. zm.).


  Powrót: do góry do wykazu usług

  Karta Usług nr 18
  Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  Kogo dotyczy

  Osób rozwiedzionych, które chcą powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

  Wymagane dokumenty

  • Oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (oryginalny druk wypełniany jest na miejsc w Urzędzie Stanu Cywilnego)
  • Do wglądu:
   • Prawomocne orzeczenie rozwodu (oryginał).
   • Dokument tożsamości małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (dowód osobisty).

  Miejsce złożenie dokumentów

  Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – w godzinach pracy Urzędu.

  Opłaty

 • Za wydanie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – 10,00 zł.
 • Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;lub na rachunek Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 82 8924 0007 0010 1114 2000 0008).

  Termin i sposób załatwienia sprawy

  Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składane jest na miejscu przy zgłoszeniu. Złożenie oświadczenia dokonuje się osobiście.

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje.

  Jednostka odpowiedzialna

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr. Irena Łączyńska, pok. nr 2 (parter), tel. Bezpośredni 751-27-69.

  Uwagi

  • Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone tylko w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.
  • Oświadczenia może być złożone w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.

  Podstawa prawna

  • Art. 49 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),
  • Część II, kol. 2, ust. 2 załącznika do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 Nr 253, poz. 2536 z późn. zm.).

   

  Redaktor: Krzysztof Rzeszot redaktor od01.01.2009

    ostatnia modyfikacja: 07 Maj 2008 - 11:20
    COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna